1
01-01-1970
Meerjarenplan 2020 - 2025 Heusden-Zolder => nieuwe sportzaal in Zolder centrum


De vooruitzichten op sportief vlak in meerjarenplan 2020 - 2025 Heusden-Zolder zal fantastisch worden.

de VELOdroom zal gerealiseerd worden deze legislatuur

Er zal een grote sportzaal in Zolder centrum uit de grond rijzen.

Toch wel iets speciaal om te vermelden is de E-Hal

Je vraagt u nu af .... wat is dat .....

De wanden en de vloer zullen door een computer kunnen ingesteld worden, neem nu bijvoorbeeld

We gaan basketwedstrijd doen, dan zal de computer al deze lijnen op de vloer brengen zoals een basketveld voorziet.  Maar zo kan je alle sporten en hun afmetingen van speelveld instellen. Maar het kan nog verder gaan want als je zegt bijvoorbeeld ik wil een bosuitzicht (of iets anders) dan krijg je dit op de grote zijwanden te zien. Verder kan je het licht aanpassen naar uw smaak of goesting en het geluid kan je ook instellen.

1
01-01-1970
Meerjarenplan 2020 - 2025 => De Schachtbok op het mijnterrein

In de periode 2023 | 24 | 2025 zal er werk gemaakt worden om de werkwinkel in orde te maken.
Deze komt dan waar nu de schachtbok staat op het mijnterrein waar de mijnwerkers vroeger de schacht in afdaalden.
Kostenplaatje bedraagt om en bij €8 miljoen waarvan er voor €5 miljoen subsidies voorzien zijn.
Voorlopig is alleen de werkwinkel voorzien, de VDAB zal dit gebouw huren van de gemeente.

1
01-01-1970
Meerjarenplan 2020-2025 => Dienstverlening is maatwerk

 

We zetten daarom in op een continue verbetering van onze dienstverlening en het ontwikkelen van een gedragen en organisatiebrede visie. Het is de bedoeling om voor alle kanalen, producten en diensten een identieke maatstaf te hanteren.

 

sp.a schepen Engin Ozdemir vertelt verder ...

Het is de bedoeling dat de, in 2020 nog aan te werven programmamanager, samen met vertegenwoordigers over onze ganse organisatie, een dienstverleningsconcept uitwerkt. Bedoeling is om alle contacten met de inwoners te analyseren, te stroomlijnen en te optimaliseren.

 

Selfservicekiosk ?

 

Bedoeling om deze kiosk, die in de inkomhal komt te staan, in het voorjaar 2020 in gebruik te nemen. 

 

Burgers die niet beschikken over PC en/of printer om documenten via ons e-loket te bekomen, kunnen via deze kiosk die handelingen in het gemeentehuis zelf doen, zonder daarvoor een afspraak te maken.

 

Uiteraard mogen dergelijke zaken ook nog steeds, na afspraak, aan onze loketten geregeld te worden.

 

We opteren om de snelbalie voor de burger zo aantrekkelijk mogelijk  te maken zodat je binnen de 5 minuten geholpen bent in de volgende jaren. Een snelbalie kan voor bepaalde producten een onderdeel zijn van het nieuwe dienstverleningsconcept, maar hiervoor moet nog het nodige onderzoek gebeuren.

 

Daarnaast werken we verder aan het vereenvoudigen van onze procedures en nemen we de eerste stappen naar een uniek loket, waar we de klant zo veel mogelijk meteen verder helpen of gericht doorverwijzen.  Naast het verder uitbouwen van ons e-loket maken we ook werk van een koppeling tussen onze software voor begraafplaatsen en een GIS-module. Hierdoor wordt de inrichting van onze begraafplaatsen overzichtelijker en de aanpak transparanter voor de burger.

Efficiëntie en klantvriendelijkheid waar de burger centraal staat, blijven in de nieuwe legislatuur prioritair.Efficiëntie en klantvriendelijkheid waar de burger centraal staat, blijven in de nieuwe legislatuur prioritair.

 

1
01-01-1970
Meerjarenplan 2020 - 2025 H|Z => Dienst Toerisme


Dienst Toerisme schepen Marleen Hoydonckx gaf ons volgende info mee

Een grote troef in onze gemeente is ongetwijfeld Domein Bovy. Ook hier zal in een masterplan de toekomstvisie inzake recreatie, educatie en natuurbeleving uitgewerkt worden. Het domein is alvast door haar laagdrempeligheid en toegankelijkheid een mooie trekpleister. Bedoeling is om dit in de toekomst verder uit te bouwen met aandacht voor reeds bestaande samenwerkingsverbanden.Wat domein Bovy betreft zullen we zeker de samenwerking met De Winning willen verder zetten.

Bedoeling is om te blijven groeien in deze prachtige omgeving. We zullen dan ook in samenspraak met Bistro Bovy kijken naar de renovatie van de keuken en de sanitaire inrichting. Dit is geraamd op €450.000.

Heusden-Zolder maakt meer dan ooit gebruik van haar mijnverleden met de verdere ontwikkeling van het masterplan ZLDR Mine. In deze toekomstige visie wordt nagedacht over de samenwerking met aanwezige partners en wordt er gewaakt over de concurrentie tussen privé en openbare ondernemers. Masterplan ZLDR Mine zal ervoor zorgen dat onze gemeente haar plaats verdient tussen grotere mijnsteden zoals Genk of Beringen.

1
01-01-1970
Meerjarenplan 2020 - 2025 H|Z => Strijd tegen armoede


Schepen Funda Oru (sp.a)  zegt dat 23 procent van onze bevolking onder de armoedegrens leeft, en je mag er zeker van zijn dat ons bestuur hier extra zal op inzetten. We zullen inviduele projecten waar we fier op waren en die zeker hun sterkte hebben bewezen in het verleden terug gaan financieren met de reguliere middelen. Ga maar terug denken aan Zonnekind en buddywerking. Nu hopen we korter op de bal te spelen en hopelijk de betere resultaten te kunnen bereiken.

Ook zullen we in de oude lokalen van het Rode Kruis 1,9 miljoen euro investeren om er een Huis van het Kind onder te brengen.” in 2020-2021 en verder zal de werking met Arktos worden uitgebreid en word Arktos ingezet om jongeren die leven van een leefloon te begeleiden  naar werk.

 

Projecten die in het verleden opgezet zijn met bovenlokale subsidies en hun meerwaarde bewezen hebben in het ondersteunen van kwetsbare gezinnen, worden nu verankerd in het meerjarenplan. Zoals de buddy’s die worden ingezet bij Sint Vincentius en het project Zonnekind. Mensen in een kwetsbare situatie, ontbreken vaak aan een sociaal netwerk. Een gezinscoach van Zonnekind of een buddy versterken kwetsbare gezinnen.

 

Strijd tegen armoede Met ons armoedebeleid streven we naar een inclusieve en integrale aanpak, waar we het volledige aanbod van ondersteuning op elkaar kunnen afstemmen om zo tegemoet te komen aan de noden van kwetsbare gezinnen. De aanpak op maat van kwetsbare jonge gezinnen van het project Zonnekind werkt. Daarom breiden we deze werking uit naar gezinnen met tieners en zetten zo extra in op een vroegtijdige aanpak. Door het te verankeren in de reguliere werking, creëren we perspectief op lange termijn en verzekeren we stabiliteit en opvolging.

 

Elk gezin telt !

Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen, en in het bijzonder de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeente hun weg vinden naar onze dienstverlening zal er geïnvesteerd worden in de verdere ontwikkeling van het Huis van het Kind in onze gemeente. In dit Huis van het Kind zal het consultatiebureau van Kind en Gezin ondergebracht worden, het medisch onderzoek van het CLB, spelotheek Patapoef, de werking van Instapje van Kind en Taal vzw, het voorschools project Hupsakee, het Lokaal Loket Kinderopvang, en het spreekuur van de opvoedingswinkel West-Limburg.

1
01-01-1970
Meerjarenplan Heusden-Zolder 2020-2025 => Camera's?

 

Meer camera's tegen sluikstorten straatraces en andere in onze omgeving

Er zullen de volgende jaren meer camera's ingezet worden, zowel voor het sluikstorten, straatraces en andere. Hiervoor zal een budget van €360.000 voorzien worden. De camera's zullen bij een firma geleased worden, dit heeft het voordeel dat je steeds de laatste nieuwe snufjes hebt
Bijvoorbeeld een camera komt op een donkere plaats te staan dan zullen hiervoor speciale camera's geplaatst worden waar je op de beelden toch alles kan waargenomen worden.
De gemeente laat de firma weten waar de camera's moeten komen en de firma zal dan de camera daar komen plaatsen.

Natuurlijk gaat de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten onverminderd verder. Naast preventieve maatregelen, stimuleren we de hulp van vrijwilligers in opruimacties zoals Straat.Net en Mooimakers en schaven we de visie rond de plaatsing van vuilnisbakken bij waar nodig. Met het van start gaan van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) krijgen we ook meer slagkracht om de opsporing en aanpak van de overtreders hard te maken.

Veilige omgeving
Veiligheid blijft ook in de nieuwe legislatuur een topprioriteit. Met het van start gaan van de gemeentelijke administratieve sancties krijgt onze gemeente, alvast een extra wapen in de strijd tegen sluikstort, straatraces of andere vormen van overlast. Het bestuur geeft bij deze een krachtig signaal met een nog doortastende aanpak. Ook investeren we in onze politiezone en bekijken we op welke manieren we ook efficiënt kunnen inzetten op reeds bestaande middelen.

1
01-01-1970
Meerjarenplan Heusden-Zolder => Hamvraag wie gaat dit betalen

 

En dan de HAM vraag  "" Hoe zit het met onze belastingen """

Het gemeentebestuur wil toch een eerlijke verdeling van de lasten tussen de inwoners van onze gemeente onderling en de bedrijven.  Met een taks shift willen ze de werken belonen met een personenbelasting te laten zakken van 8% naar 7,5% en de onroerende voorheffing stijgt dan van 882 naar 935 opcentiemen. Voor de gemeente zou dit geen verschil maken, maar voor de inwoners zou dit afhangen van de grootte van het inkomen en de grootte van je woning.

Ook Limburg.net wil overal hetzelfde tarief handhaven in onze provincie en verhoogd  de inning hier met €40 per gezin.
Ook zal een extra belasting komen op dragende en verticale constructies zoals elektriciteitspalen, wij hebben er in onze gemeente 78 stuks staan x € 3000 per mast of pyloon wat toch een aardig centje opbrengt. Let op de mast of pyloon moet hoger zijn dan 20 meter en de windmolens met turbines worden hierin niet meegeteld.

Verder zal er ook de horecavergunning komen op alle horecazaken uit de gemeente.
Elke zaak met horeca  moeten in orde zijn met alle vergunningen (bijv. politie, brandweer, drank vergunningen en andere) en iedereen zal 2 jaar de tijd krijgen om aan alle eisen te voldoen. Zo word dan  dit ook gekoppeld aan het GAS-boeten en zelfs de burgemeester kan dan desnoods een zaak laten sluiten. Dit is de voorbije dagen nog op een gunstige manier onthaald op de Middenstandsraad Heusden-Zolder.

1
01-01-1970
Meerjarenplan Heusden Zolder gans de infofolder

En we gaan nog even heel het persbericht brengen dat wij vandaag op het schepencollege mochten ontvangen. Der komen de volgende dagen nog meer info hierover maar dan kan je nu al de andere punten ook even door lezen. KLIK HIER

1
01-01-1970
Meerjarenplan Heusden-Zolder 2020-2025 =>

 Inzetten op leefbare omgeving en betere infrastructuur Samen met de VLM geeft het gemeentebestuur aan de Mangelbeekvallei de aandacht die ze verdient. Met het inrichten van mijnbelevingsplekken en voldoende veilige wandel- en fietswegen, krijgt de Mangelbeekvallei een centrale rol tussen de dorpskernen van Heusden en Zolder.  Het moet een plek worden die de buurtbewoners koesteren en waar je veilig door een groene omgeving van De Wijers tot het mijnerfgoed kan wandelen of fietsen.  Een deel van de Koolmijnlaan wordt heringericht. In het kader van ontharding willen we maar liefst 13 160 m² overbodig asfalt en beton opbreken. De Koolmijnlaan is een veel gebruikte fietsverbinding voor heel wat studenten uit de buurt. De bedoeling is om deze weg om te vormen naar een verbindende wandel- en fietsboulevard in een versterkte natuurlijke omgeving, met respect voor het mijnerfgoed.   Andere locaties met veel fiets- en wandelverkeer worden eveneens aangepakt.  We rollen het Scholenplan verder uit en plannen verschillende verkeersingrepen om onze schoolomgevingen veiliger te maken. We zetten hier in op zowel fietspaden als ons netwerk van trage wegen.  

 

Tot slot blijven we verder investeren in ons rioleringsplan en de verdere uitbouw van de IBA’s. Vanaf 2020 staan grote rioleringsprojecten, zoals bijvoorbeeld Ubbersel fase II of Dorpsstraat-Dekenstraat, op de agenda.

1
01-01-1970
Meerjarenplan Heusden-Zolder 2020-2025 => Versterking Lokale economie

 

Versterking van de lokale economie   Onze gemeente biedt een aantrekkelijk klimaat voor ondernemen en jobcreatie.  Onze lokale bedrijventerreinen hebben dan ook nood aan expansie.  Met behulp van de tool die VITO, in opdracht van de provincie Limburg ontwikkelde, gaan we actief op zoek naar geschikte locaties voor de verdere ontwikkeling van onze bedrijventerreinen. Op deze manier versterken we onze positie en blijven we een aantrekkelijke gemeente voor investeerders.  

 

We zetten nieuwe stappen in het strategisch-commercieel plan om winkelgebied Cité verder vorm te geven tot hoofdwinkelgebied. Daarom maken we in de toekomst werk van een RUP Koolmijnlaan, waarin de opwaardering van zowel winkelgebied als leefomgeving centraal staan.

1
01-01-1970
Meerjarenplan in Heusden-Zolder 2020-2025

Heusden-Zolder stelt meerjarenplan voor
Het lokaal bestuur bundelde haar beleidsvisie in een concreet meerjarenplan voor deze nieuwe legislatuur. Hierin is er oog voor toekomstige uitdagingen en diverse eisen die gesteld worden aan een hedendaagse organisatie. Eveneens is ruimte voorzien voor investeringen, met daarbij de nodige mankracht om de uitdagingen vorm te geven. 
Enkele speerpunten uit ons meerjarenplan…
Dienstverlening is maatwerk
Onze inwoners moeten op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier geholpen worden. We zetten daarom in op een continue verbetering van onze dienstverlening en het ontwikkelen van een gedragen en organisatiebrede visie. Het is de bedoeling om voor alle kanalen, producten en diensten een identieke maatstaf te hanteren. Daarnaast werken we verder aan het vereenvoudigen van onze procedures en nemen we de eerste stappen naar een uniek loket, waar we de klant zo veel mogelijk meteen verder helpen of gericht doorverwijzen. Naast het verder uitbouwen van ons e-loket maken we ook werk van een koppeling tussen onze software voor begraafplaatsen en een GIS-module. Hierdoor wordt de inrichting van onze begraafplaatsen overzichtelijker en de aanpak transparanter voor de burger. 

1
01-01-1970
Gemeente + OCMW punten 28 november 2019

En de nieuwe agendapunten voor de gemeenteraad van donderdag 28 november zijn hier te lezen als je op de link klikt GEMEENTERAADSPUNTEN Na de gemeenteraad zal dan ook zoals gebruikelijk de agenda OCMW raad voor gelegd worden en besproken worden, hier staan 5 punten op de agenda.

1
30-11--0001
verkiezingen 2019 => Funda Oru 5 Kamer Limburg — Kamerlijst 16


Zekerheid. voor iedereen.
‘Gaat niet bestaat niet…’. Straffe taal maar voor u zich daar een mening over vormt kunt u vooraf beter kennis maken met ene Funda Oru. Dat zij zich vandaag in haar Heusden-Zolder schepen van armoedebestrijding en gelijke kansen mag noemen is geen toeval.  Funda meent wat ze zegt, doet wat ze meent. 
Dat wil zeggen: weg met een politiek waar alles zwart of wit is, weg met geruzie en politiek stuntwerk. Waar het haar wel om gaat? Misschien wel te veel verhalen gehoord van mensen voor wie ziekte ook armoede betekent, te veel Limburgers die hun energiefactuur niet meer de baas kunnen, te veel politici die zeggen dat de afname van de koopkracht een socialistisch sprookje is. Kan ze dus echt niet tegen en dus gaat Funda resoluut voor een gezond evenwicht tussen werken, gezin en groen. Aandacht voor het milieu inderdaad, maar kunnen mensen die dure, ‘zuivere’ auto’s wel betalen? Duurzaam bouwen is OK, maar is het betaalbaar? Genoeg grote slogan-taal, een menswaardig leven begint met financiële ademruimte en ecologisch investeren op maat van iedereen.

1
30-11--0001
verkiezingen 2019 = Jan Jans 6de plaats Vlaams Parlement

Jan Jans 51 jaar 
geboren en getogen in Heusden-Zolder (Zolderse Voort). 
Sinds 1998 politiek actief bij het Vlaams belang( en enkel Vlaams Belang!!) . 
Gemeenteraadslid sinds 2000 en vanaf 2006 fractievoorzitter. 
Punten die mij nauw aan het hart liggen; veiligheid , 
welzijn van onze mensen en ook het dierenwelzijn.

Wat wil je weten over het Vlaams Belang
je kan het hier allemaal lezen KLIK HIER

1
30-11--0001
Hans Zegers N-Va H|Z 4de opvolger Vlaams Parlement

Wie is Hans Zegers?
40 jaar  
Woonachtig in Zolder-centrum
15 jaar gelukkig gehuwd met Ellen Haenen, drie kinderen
  Werkzaam als Kabinetschef bij gedeputeerde voor Mobiliteit, Leefmilieu, Natuur, Klimaat, Onderwijs en Veiligheid Bert Lambrechts, voorheen raadgever Mobiliteit op het Kabinet van minister Ben Weyts
·       Fractievoorzitter N-VA Heusden-Zolder
Focus van Hans De thema’s mobiliteit en (verkeers)veiligheid liggen me nauw aan het hart. Zo schuif ik het verbeteren van de fietsmobiliteit naar voor als een persoonlijke missie. Fietsen zou veel meer dan vandaag een evidente keuze moeten zijn voor onze korte verplaatsingen, zeker als het gaat over de verplaatsingen van en naar school. 

1
30-11--0001
verkiezingen 2019 = Nico Geeraerts 7 Vlaams Parlement Limburg opvolger (2)

 

Nico Geeraerts  44 jaar
Bediende De Voorzorg - Gemeenteraadslid
0476/275737  of mail nico.geeraerts1891@gmail.com
Klik hier voor info 

Het stond in de sterren geschreven…dat Nico Geeraerts ooit een socialistisch activist zou worden. Geboren in een arbeidsgezin, politiek actieve ouders, dagelijks bij de ‘bron’ aan de balie van De Voorzorg. De stap richting politiek was voor de ex-schepen van Heusden-Zolder maar een stap. Wie iets wil betekenen voor een ander wil de daad bij het woord voegen, zeker voor iemand die ‘tevreden gaat slapen als hij voor iemand iets heeft kunnen betekenen.” Bij zijn vele contacten ervaart hij elke dag de gevolgen van een beleid dat de gewone werkman de voorbije jaren in de steek liet. Hoe de bankrekening van de aandeelhouders bleef aangroeien, hoe de gewone werknemer nog nauwelijks de eindjes aan mekaar knoopt. Om ook maar beter niet te ziek te worden. 

1
30-11--0001
verkiezingen 2019 = Nele Broekmans plaats 11 GROEN voor de kamer

 

Nele Broekmans 11e plaats Kamer 

Onze samenleving verhardt en verzuurt. 

Daarom draag ik elke dag mijn positieve kijk op het leven en mijn groene ideeën uit. 

Want échte verandering begint bij onszelf! 

Met twee klimaatdochters, een inwonende oma en een handige papa zijn we hier dagelijks milieubewust bezig; in de keuken, in de tuin en overal waar kan. 

Als animator in een WZC wil ik vooral onze bewoners gelukkig maken.  

Kies dan op 26 mei samen met mij voor een eerlijker, menselijker en gezonder beleid! 

1
30-11--0001
verkiezingen 2019 => Mahmut Temur 4de plaats kamer Open VLD

 Mahmut  Temur  Open VLD
4de plaats kamer 
Waar wil je je voor inzetten?
‘Toekomst boven afkomst’. 

 

Aan de hand van eigen praktijkervaringen en in combinatie met de standpunten en ervaringen van Open Vld, wil ik de drempel die ons tot ondernemerschap brengt, graag verlagen. In dat opzicht zijn mijn opvattingen dus volledig in lijn met de slogan ‘Gewoon doen’.

1
30-11--0001
verkiezingen 2019 => Anny Jasper 8 Federaal Parlement Vlaams Belang


Anny Jaspers 58 jaar 

Woonachtig in Zolder 

Sinds 2019 gemeenteraadslid. 

Waar ik voor streef is:

 - De veiligheid van ONZE mensen 

 - De toekomst van ONZE kinderen en het onderwijs 

 - Betaalbare zorg en hulp voor de bejaarde - Welzijn van de dieren

1
30-11--0001
verkiezingen 2019 => Ann Vogels-Leyssens 7de plats kamer NVA


Al meer dan 13 jaar draag ik onze N-VA waarden hoog in het vaandel .

Als Partijraadslid nationaal en Arrondissementeel Bestuurslid ben ik maandelijks present want de toelichting van onze Voorzitter Bart De Wever is zoals altijd boeiend en interessant. 

Ik ben al meer dan 40 jaar echtgenote van Stefan Vogels en mama van Ancy Vogels en Davy Eerdekens maar vooral verwen moeke van Milan en Maxim mijn oogappels . dit jaar 40 jaar Frituur -Restaurant Stefan en Ann en Feestzaal Vogelzang uitbaten ,besef ik maar al te goed dat wie werkt en spaart en onderneemt niet altijd beloond werd 
Ook moeder natuur ligt me nauw aan het hart. In onze gemeente kaart ik dan ook regelmatig de geurhinder en het zwerfvuil aan  Want de jeugd laten opgroeien in een proper, geurvrij en vooral veilig Vlaanderen daar zet ik me vooral voor in en daar doen we het tenslotte voor .

1
30-11--0001
verkiezingen 2019 => Isabelle Thielemans 4de opvolger Kamer CD&v

 

Isabelle Thielemans Leeftijd 52 Geboorteplaats Anderlecht Woonplaats Heusden-Zolder E-mail isabelle.thielemans@skynet.be 
Mijn beroep: Juriste
Mijn gezin: Getrouwd met Guy
Mijn hobby’s: Muziek, lezen en wandelen   Dit onderwerp krijgt volgens mij te veel aandacht in de media:
Rechts en extreem rechts krijgen teveel aandacht, en wat aandacht krijgt gaat groeien. Hier zou ik meer media-aandacht aan geven:
Aan het goede wat in onze maatschappij gebeurt, wat mensen voor elkaar doet, goede voorbeelden werken inspirerend.

1
30-11--0001
N-va bijkomende agendapunten in H|Z over Yasin Gül op zitting 23 mei

N-va gaf in een pers schrijven de vier bijkomende agendapunten die ze voor de N-va heb laten toevoegen aan de agenda voor de zittingen van gemeenteraad en OCMW in Heusden-Zolder op 23/05. Drie voor de gemeenteraad , ééntje voor OCMW, alles gerelateerd aan het incident Yasin Gül.
Je kan ze hier nalezen

1
30-11--0001
verkiezingen 2019 => Yasin Gül 5 Vlaams Parlement CD&v

Wie is Yasin Gül Geboren en getogen in heusden-zolder 35 jaar waarvan al 14 jaar getrouwd. Een gezinsman en trotse vader van 2 prachtige meisjes Ikra en Asya. Die het besef heeft dat wanneer men het hart op de juiste plaats heeft heel veel kan bereiken met van alles en zeker om mensen te helpen. Hij staat altijd klaar om te dienen voor de gemeenschap. Beschikt over de juiste waarden en normen om dit op de juiste manier te doen. Hij is een brugfiguur tussen gemeenschappen. Momenteel fungeer ik als schepen van milieu, energie en dierenwelzijn alsook ben ik de huidige voorzitter van het bijzonder comite. Waarom ik aan politiek doe is omdat politiek elke moment van ons leven richting geeft en die richting wil ik mee bepalen. Samenleven staat hoog in mijn agenda, door in dialoog te gaan met iedereen en elke vereniging ongeacht hun ideologie, afkomst, voorkeuren wil ik weten wat er zich afspeelt in onze gemeente en hun ook betrekken met het beleid om een brede draagvlak te creeeren zodoende wij als politici de realiteit onder ogen zien en meer werk maken om met elkaar te leven ipv langs elkaar. Als we koesteren om een samenleving op te bouwen waarbij iedereen zich goed voelt moet men eerst als uitgangspunt vertrekken vanuit het aspect ‘mens’ en niet vanuit onze verschillen waarvan ik denk dat het een verrijking is voor de maatschappij. en ja hoor I have a dream, en hoop dat die droom werkelijkheid wordt.

1
30-11--0001
Volmachtspapier verkiezingen kan je hier downloaden

Er waren de afgelopen dagen heel wat mensen die vroegen hoe het zou gaan om met een volmacht te werken. Hierbij de link naar het volmachtformulier:  https://verkiezingen.fgov.be/sites/default/files/documents/Volmachtformulier-Belgische-Kiezers-Europa-Kamer-Vlaanderen_0.pdf  
In de hoop dat iedereen nu op weg geholpen is 

1
30-11--0001
oefenen met de Stemcomputer in de Zandloper

 

Van 16 tot 23 mei staat een stemcomputer opgesteld en kan je oefenen hoe je op 26 mei je stem kan uitbrengen voor het Vlaamse, Belgische en Europese parlement.

In aanloop naar de regionale, federale en Europese verkiezingen, die op zondag 26 mei 2019 zullen plaatsvinden, zal er een oefenstembureau geïnstalleerd worden in De Zandloper. 

Donderdag 16 mei: van 8.30 tot 11.30 uur

Vrijdag 17 mei: van 8.30 tot 11.30 uur

Maandag 20 mei: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Dinsdag 21 mei: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Woensdag 22 mei: van 8.30 tot 11.30 uur

Donderdag 23 mei: van 8.30 tot 11.30 uur

1
30-11--0001
gemeenteraad van 23 mei

Je kan alles van de gemmeenteraadspunten voor de zitting van 23 mei 
ken je HIER NALEZEN 

Er zijn maar liefst 22 punten te behandelen 
* Financiën begroting srekening Politie
* Financiën politie -balans, resultatenrekening en toelichting 2018
* jaarrekening 2018 van het OCMW
en verder nog wat aanstellingen en wellicht nog extra agendapunten die zullen ingebracht worden de volgende dagen. 

1
30-11--0001
NVA bijkomende punt voor de gemeenteraad nu morgen

lndiener(s) : Herwig Hermans, Hans Zegers, Ann Leyssens, Simonne Janssens-

Onderwerp / titel : Een helder participatie-stappenplan voor het opstellen van het beleidsplan 2020-2025 Uiteenzetting van de feiten en argumentatie:

De huidige meerderheid is nog zeer terughoudend met informatie naar de bevolking toe over haar bestuursplannen over de periode 2020-2025. Wij zien in heel wat andere lokale entiteiten dat er wel een bestuursakkoord of een visienota bestaat waardoor er voor de burger al wat duiding is wat deze bestuursperiode gaat brengen. Voor Heusden-Zolder ziet het er naar uit dat we pas in het najaar in de gemeenteraad zicht zullen krijgen op de plannen, ten laatste in november. Op de website van VVSG betreffende burgerparticipatie lezen we o.a. het volgende : “Als beslisser op hoofdlijnen bepaalt de gemeenteraad het kader en de randvoorwaarden van het lokale participatiebeleid. Welke rol krijgen burgers toebedeeld? 
Wil je meer lezen kijk dan via deze link 

https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.com/2019/04/nva-bijkomende-punt-voor-de.html

1
30-11--0001
N-VA Heusden-Zolder ruimt op

 

Op zondag 24 maart 2019 organiseert N-VA Heusden-Zolder een opruimactie in het kader van de Lenteschoonmaak van Mooimakers.  Graag willen we een warme oproep lanceren naar alle inwoners van Heusden-Zolder om ons te komen helpen om onze gemeente op te ruimen. We spreken af vanaf 9u aan de Schaapsweg 79 in Heusden-Zolder, waar we ons in groepjes zullen verdelen om meerdere zones in Heusden-Zolder op te ruimen. We vertrekken tussen 9u30 en 10u. Na onze opruimactie verzamelen we vanaf 12u30 aan de visvijvers van Kasteel Meylandt. Daar kunnen we het verzamelde afval samenbrengen zodat de gemeentediensten dit op één centrale locatie kunnen ophalen. Er zal dan ook de gelegenheid zijn om even na te praten over de actie in De Blokhut aan de visvijver. Meer informatie over de actie vind je op Facebook: https://www.facebook.com/events/353389921935121 en op de site van Mooimakers: https://mooimakers.be/actie/n-va-heusden-zolder-ruimt-op  

1
30-11--0001
Groen stapt uit CD&v-GROEN Heusden-Zolder

Groen stapt uit CD&v-GROEN Heusden-Zolder

Na terugkoppeling met de leden heeft Groen Heusden-Zolder beslist om de samenwerking met CD&V stop te zetten. De overstap van schepen Yasin Gül heeft het vertrouwen geschaad en een verdere samenwerking bemoeilijkt. Een onafhankelijke koers is de beste garantie om de inwoners van Heusden-Zolder een oprechte Groene stem te geven. Groen Heusden-Zolder zal daarom op eigen kracht verdergaan. We zullen de gemeenteraden blijven opvolgen en er alles aan doen om de groene beloftes naar de kiezer alsnog waar te maken. Seref Engin,

1
30-11--0001
Bijkomende agendapunten gemeenteraad ingediend door N-VA H|Z

 

N-VA Heusden-Zolder bracht 2 extra agendapunten aan voor morgen (donderdag) te brengen op de gemeenteraad in Heusden-Zolder. Voor de N-VA fractie. Eentje is wat luchtiger (de Technopolis Tour) maar de andere gaat over de terugvorderingen na de audit in vorig legislatuur.
lees meer en klik op de link naar de artikels

1
30-11--0001
Geen probleem, niet binnen CD&v-GROEN afdeling en niet in onze coalitie.

 

Wij vroegen een reactie aan Schepen Isabelle Thielemans (CD&v Heusden-Zolder) omtrent Yasin Gül dat we jullie toch meegeven.

 

De overstap van Yasin Gül van Groen naar CD&V heeft geen enkele invloed op de coalitie in Heusden-Zolder. CD&V-Groen Heusden-Zolder is een lijst, geen kartel. Dat wil zeggen dat al onze kandidaten van CD&V-Groen Heusden-Zolder (of ze nu CD&V of Groen zijn) ons gezamenlijk project voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben onderschreven. Iedereen is verkozen op dezelfde lijst en heeft dezelfde signatuur, nl. dat van CD&V-Groen Heusden-Zolder. Of een verkozene of een opvolger nu CD&V dan wel Groen is, maakt dus voor ons gemeentelijk project geen enkel verschil. Er is dan ook geen enkele reden om een mandaat terug te geven, want dat mandaat behoort toe aan CD&V-Groen Heusden-Zolder en daar maakt Yasin uiteraard nog steeds deel van uit. Over de gemaakte afspraken tussen CD&V en Groen : wie ons kent weet dat wij onze afspraken altijd nakomen, dat is ook nu niet anders. Misschien dat Johan Danen de tekst best eens naleest. Er is geen probleem , niet binnen onze cd&v-groen-afdeling en al helemaal niet in onze coalitie. Met dank aan Isabelle Thielemans

1
30-11--0001
Yasin Gül stapt over van GROEN naar CD&v

 

Yasin Gül (voorzitter van Groen Heusden-Zolder) heeft de overstap gemaakt naar CD&v. 

Yasin zorgde als boegbeeld van GROEN H|Z dat er een kartel kwam tussen CD&v H|Z en GROEN H|Z. 

Samen naar de verkiezingen en dit lukte zeer goed in het behalen van stemmen. Zo kon Yasin zetelen in het schepencollege als Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst behartigen.  Daarnaast was hij bevoegd voor milieu en dierenwelzijn.
Toch  voor enige tijd had Yasin nog zicht op een plaats op de lijst van GROEN Limburg als lijsttrekker voor de verkiezingen van 26 mei eerstkomende., maar dan stapte hij toch over naar CD&v. waar hij mag rekenen op een 5de plaats.

1
30-11--0001
28 februari hier zijn de gemeenteraadspunten

 

Onze gemeenteraadsleden komen dan weer samen op donderdag 28 februari om de bestaande agenda te bespreken (positief of negatief) en hun stemmingen te houden in het belang voor onze gemeente Heusden-Zolder Op de agenda een heel deel punten, tot nu toe al zo'n 40 punten. Meeste zijn de benoemingen naar neem nu Limburg.net en andere. De punten kan je HIER NALEZEN

1
30-11--0001
Trappenpartij van het badzaalgebouw +terras staat te koop

 

Opvallende in de punten op de gemeenteraad is het volgende verkoop van het terras en de trappenpartij van het badzaalgebouw in het ondernemerspark De Schacht aan het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Dit moet nu definitief goed gekeurd worden door de leden

1
30-11--0001
Peter Orens nieuwe voorzitter N-VA Heusden-Zolder

N-VA Heusden-Zolder stelt hierbij zijn splinternieuw bestuur voor met als Voorzitter Peter Orens en als Ondervoorzitter Steven Goris. Peter en Steven willen als een tandem werken aan de opbouw van de N-VA in Heusden-Zolder, met de nadruk op visibiliteit. Ze willen op een constructieve manier een bijdrage leveren aan het beleid van Heusden-Zolder en vanuit de oppositie deze rol op een positieve en kritische manier invullen. Beiden bruisen van energie om de weg te maken naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

1
30-11--0001
Nieuwjaarsbrief Dorpsraad Heusden 2019

Geachte burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.


Bij  deze eerste echte gemeenteraad danken wij u om ons toe te laten onze nieuwjaarsbrief voor te lezen, en u alvast een vruchtbaar zesjarig participatie - legislatuur toe te wensen.

Wij willen uw aandacht vragen voor ons verlanglijstje, dat we u dadelijk zullen overhandigen. We verwachten niet dat alles al in het eerste jaar gerealiseerd zal zijn, dan moeten we volgend jaar al terug komen. We zijn er wel van overtuigd dat onze 9 punten in het belang van alle inwoners van Heusden-Zolder, mits de nodige budgetten kunnen uitgevoerd worden.

Zoals bij een nieuwjaarsbrief past wensen wij U allen en goede gezondheid en voorspoedig 2019.
Lees hier het volledige verslag met de 9 punten die de Dorpsraad Heusden graag verwezenlijk ziet.

Meeste Hoogachting   

Dorpsraad  Heusden

1
30-11--0001
Hoofddoek dragen voor raadsleden!

Gisterenavond op de gemeenteraad kwam dan het bijgevoegde punt van Vlaams Belang ter spraken  "" Voorstel van beslissing tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (regelement goedgekeurd op 30/06/2016 ""

Nu onze burgemeester Mario Borremans vroeg aan de leden van de gemeenteraad om dit punt niet te behandelen over het hoofddoekverbod. Hiermee verwees Mario naar de gebeurtenis in Boom. Hij zegde weel dat de gemeente een zekere autonomie heeft inzake het huishoudelijke reglement, maar Mario kwam dan ook met een artikel uit de grondwet rond godsdienstvrijheid en vrije meningsuitingen en de Europese rechten van de mens. De stemming kwam er maar de raad stemde het punt weg.   Toch reageerde Jan Jans van het Vlaams Belang dat hij hiermee niet akkoord was en kondigde  aan dat hij een klacht zal indienen om dit dit toch volgens het Vlaams Belang ook een een discriminatie is op de werkvloer waar raadsleden boven het andere personeel staan.
Mario reageerde dan nog even door te zeggen dat de deontologische code voor het personeel niet hetzelfde is als voor de raadsleden.

1
30-11--0001
Vlaams Belang plaast bijkomende punt op gemeenteraad

 

Het Vlaams Belang heeft een bijkomend punt op de gemeenteraad geplaatst. Het doel hiervan is gelijkheid op de werkvloer te scheppen tijdens de gemeenteraad. Het kan niet zijn dat een raadslid meer mag dan een gewone werknemer van de gemeente.

Daarom stelt het Vlaams Belang voor om het dragen van een hoofddoek of andere religieuze zaken tijdens de gemeenteraad of commissies te verbieden. Sinds 2009 geld al zulk verbod voor het personeel dat aan de balie werkt

HIER KAN JE DIT VERBOD NALEZEN uit 2009

HIER KAN JE bij bijkomende punt nalezen van Vlaams Belang

1
30-11--0001
Burgemeester Mario Borremans legt de eed af bij gouverneur Reynders

 

Onze burgemeester Mario Borremans was vandaag voor de tweede maal in zijn politieke carrière bij gouverneur Reynders (provinciehuis) gekomen om zijn eed als burgemeester af te leggen voor de volgende 6 jaar.

Van harte PROFICIAT Mario

1
30-11--0001
Gemeenteraad December 2018

Zijn er stappen ondernomen voor een nieuwe uitbater cc Muzecafé vraagt Jan Jans van Vlaams Belang of hoe gaat dit verder. En schepen van cultuur Marleen Hoydonckx antwoord hierop  dat Eugenie  sowieso blijft tot 2020 en hij zal mee verhuizen naar de nieuwe cc Muze. Tegen die tijd zullen we zien wie, hoe of welke stappen zullen ondernomen worden met de uitbating cc Muzecafé.  Deze vraag kwam er nadat  er over de uitbating van cc Muzecafé met 3 maand verlengd moest worden op de oude bestemming cc Muze.

1
30-11--0001
Parking Gehandicapten Kerk Heusden

Tijdens de gemeenteraadszitting vroeg Simonne Janssen Vannoppen (NVA) het woord en zij sprak in naam voor GATAB. Waar nu de kerststal staat in Heusden aan de kerk is een parking voor gehandicapten. Nu is er ergens anders een andere parking voor gehandicapten (voorlopig) gemaakt en die is volgens GATAB ontoegangelijk . De vraag via Simonne  of er geen andere plaats mogelijk was te creëren.  Bruno Buysse kwam hier ook even in en vertelde dat het verkeersverbord niet goed stond  en door het fout parkeren van de andere voertuigen te weining plaats en te smal is voor een gehandicaptenparking.
Schepen Lode Schops (G|O|E|D)  gaat nu ook eens een kijkje nemen om te zien hoe het best dit probleem kan opgelost worden. 

1
30-11--0001
13 december laatste gemeenteraad deze legislatuur

Op 13 december (een donderdag) mag de laatste gemeenteraad plaats vinden deze legislatuur.
Er staan maar liefst 11 punten op het programma te verwerken en 2 geheime punten.
* Politie aankoop van de servers via het raamcontract van VITP
*  Financiën toelage per fractie
*  Interne organisatie verhoging van de maaltijdchecks
* verlenging concessieovereenkomst uitbating cc MuzeCafé
* wijziging concessieovereenkomst de Zandloper vzw.
LEES HIER 

1
30-11--0001
Gemeenteraad 29 november '18

Eerste punten op de gemeeteraad waren voor de politie.  De  ANPR-palen voor traject- en tonnagecontrole in de Michel Scheperslaan op de agenda vind Tony Beerten van NHZ een dure oplossing. Maar liefst 274.000 euro wordt geïnvesteerd terwijl er onlangs nog enorm veel geld in deze straat werd geinvesteerd. Terwijl in Heusden-Zolder nog andere straten ook dringend moeten bekeken worden en waar het zelfs hoognodig is. Mario Borremans vond dit ook veel geld maar dit is zo ook destijds besproken met de buurtbewoners en de komst van de binnenspeeltuin.

Peter Tielens kan niet begrijpen dat Nva daar zulke cameras wil hebben, hij had echter gehoopt dat Nva dit punt van de agenda zou gehaald hebben. Is dit omdat er in de straat een politicus woont Simonne Vanoppen.

Simonne haar reactie is onbegrijpelijk dat er zo gereageerd word. Een grote evenementenhal is er bij gekomen wat een drukte met zich mee brengt. En dit is een afspraak die gemaakt is met de buurtbewoners en moet na gekomen worden.

Jan jans Vlaams Belang en dit is al jaren zo bezig dat de snelheid veel te hoog ligt, en er is inderdaad enorm veel geflitst de laatste maanden en jaren. De ANPR camera's werden dan goedgekeurd alleen waren er 3 onthoudingen van NHZ Leden en Open VLD onthield zich ook. 

1
30-11--0001
Vlaams Belang laat ons volgende bericht toekomen

Jan Jans liet  ons het volgende bericht toekomen op zondag 28 oktober

Het schepencollege zou  de advocaat van de gemeente opdracht gegeven hebben  om de 
klacht tegen  CD&V , wegens het schenden van de geheimhoudingsplicht over 
de forensische audit, over te maken aan de onderzoeksrechter.

1
30-11--0001
Daar vliegt ons pensioen

Wij kiezen voor zorg voor mensen, betere pensioenen en meer openbaar vervoer.
Niet voor peperdure gevechtsvliegtuigen.

 

1
30-11--0001
Terug betaling gelden ophaalgebouw een advocaten kwestie

Op de persconferentie schepencollege deze avond kwam er de vraag  wat er gedaan werd met de ingebrekestelling die ""Meer Heusden-Zolder""  dat zijn Jim Broux en Bruno Buysse indiende via advocatenbureau Odigo.  De advocaat van Meer Heusden-Zolder had toch een ingebreke brief over gemaakt  aan de burgemeester en zijn schepenen en gaven 10 dagen de tijd voor het teveel betaalde geld van het ophaalgebouw terug te vorderen.  HIER KAN JE DAT NALEZEN  
Nu al snel kwam het antwoord dat de advocaat  van de gemeente odertussen contact heeft opgenomen met ODIGO advocatenbureau van Meer Heusden-Zolder. 

1
30-11--0001
Bevoegde posten voor nieuwe schepenen

De schepenen met de bevoegdheden voor de volgende 6 jaar.
G|O|E|D heeft 3 schepenen en burgemeester
Mario Borremans burgemeester bevoegd voor veiligheid, preventie, verantwoordelijk voor communicatie
Lode Schops blijft op zijn post openbare werken, mobiliteit en sport.
Dirk Schops word bevoegd voor  senioren, jeugd, buitenschoolse kinderopvang, personeel ICT
Marleen Hoydonck behoud onderwijs en cultuur en krijgt er toerisme bij

sp.a Heusden-Zolder
Engin Ozdemir behoudt burgerzaken, wijkwerking en klachtenbehandeling
Funda Oru /Nico Geeraerts zal bevoegd zijn voor welzijn en sociaal huis

CD&V-GROEN
Isabelle Thielemans bevoegd voor ruimtelijke ordening, financiën en lokale economie
Yasin Gül mag het voorzitterschap van bijzonder Comité Sociale Dienst , dierenwelzijn en afvalbeleid. 

1
30-11--0001
Punten die moeten veranderen verkiezingen 2024

Wat mij  opgevallen is aan de stemhokjes in Heusden en dat moet verbeterd worden.
1 ... In en Uitgang sporthal Olympia door dezelfde deur.
        volgende keer liefst in en uitgang apart houden.
2... Personen die echt slecht te been zijn toch geen parking kaart validen hebben.
       Die moet je toch zulke afstand niet laten afleggen te voet. 
3... Fietsers die fietsen tussen de voetgangers op weg naar de sporthal.
        Laat deze mensen van de fiets stappen een zich ook te voet gan tot aan de fietsenstalling.

1
30-11--0001
Wie krijgt welk mandaat

Momenteel zijn alle partijen die in de meerderheid zitten, dus GOED  en sp.a en CD&V-GROEN aan het bekijken welke posten het best past bij wie. En er zou dus deze week nog meegedeeld worden welke schepen welke post kan beheren. Dan kan de nieuwe ploeg zich beginnen voor te bereiden. Nog afwachten naar morgen wellicht.

1
30-11--0001
persbericht Open VLD na de verkiezingen


Dat Open VLD zelf uiteindelijk niet heeft deelgenomen aan de verkiezingen in Heusden-Zolder, was voor iedereen al duidelijk.  Enkele liberalen engageerden zich wel in het Voluit-verhaal van Elke Gijbels. Voluit was feitelijk een samenstelling van enkele exNv-a leden, enkele ex-Vlaams belang leden en dus enkele leden van Open VLD. Maar dat dat verhaal niet van de grond is gegaan, is overduidelijk. Voor onze partij vraagt dit nu een moment van bezinning. En dat is hoognodig. 

Naast verliezers zijn er ook winnaars. Mario op de eerste plaats met bijna 5.000 stemmen. Ongezien. Een welgemeende proficiat! Goed als partij haalt 11 zetels. Knappe prestaties, kan niet ontkend worden.  SPA en CD&V-Groen hebben zich geëngageerd om samen met Goed een coalitie te vormen.  Dat houdt dus een brede en ruime coalitie in. Dus de overgrote meerderheid van onze inwoners wordt vertegenwoordigd. Wij wensen hen veel succes! Namens Open VLD, Ben Vandebergh 

1
30-11--0001
Gemeenteraad Heusden-Zolder gaat voor drie partijen.

De kogel is door de kerk. Na lang wachten is dan toch een akkoord bereikt binnen de gemeenteraad van Heusden-Zolder.Na ruim zes uur van onderhandelen werd het licht op groen gezet. De gemeenteraad zal voor de volgende zes jaar bestaan uit deze coalitiepartners,  G|O|E|D de partij van Mario Borremans die zich zelf opvolgt als burgemeester. De partij van SPa en CDnV vervolledigen de gemeenteraad. De marge van 16 zetels werd door deze coalitie ruimschoots overschreden van in totaal 24 van de 31 te halen zetels. Later zal er nog er perscommuniqé verschijnen waarin alles duidelijk wordt.

1
30-11--0001
Nog steeds geen witte rook te Heusden-Zolder.

De onderhandelingen blijken zeer moeilijk te liggen in Heusden-Zolder. Na vijf uur onderhandelen weten we nog steeds niet welk coalitie er gevormd wordt. Met wie gaat de partij van Mario Borremans naar de gemeenteraad. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar de meest voor de hand liggende is de partij van Eddy Pools(SPa). Ook een mogelijkheis is een coalitie met CDnV+Groen.  Zoals de kaarten nu geschud zijn blijft het wachten tot morgen.

1
30-11--0001
Link naar de uitslagen van de verkiezingen

Op de onderstaande link kan je de volledige uitslag vinden van deze verkiezingen.

Ben je benieuwd naar  de uitslag van de kiezers van Heusden-Zolder klik dan door naar deze website.

https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2018/#/gemeente/71070

1
30-11--0001
Dag van de trage weg door Paul Coolen

In afwachting van de samenstelling van de coalitiepartners, geeft Paul Coolen een uiteenzetting van de" dag van de trage weg". Ook Maarten  mocht even het podium op om zijn gedicht voor te dragen. Raar maar waar, een kip kwam het podium op om zijn verhaal te doen over deze verkiezingen. Wie in het kippepak zat gaan we in het midden laten. Ook leerlingen van het SFC mochten hun verhaal doen over hun ervaring in Banhgari (Bangladesh). Zij geven binnenkort een lezing in de Bib.

1
30-11--0001
De partij van lijsttrekker Mario Borremans kunnen een feestje bouwen.

De  partij Goed van Mario Borremans haalt 11 zetels binnen. Helemaal niet slecht als je weet dat de partij zes jaar geleden werd opgericht. Met  7221 stemmen haalt goed een score van 32,8%.

Het feest kan beginnen want G|O|E|D mag de burgemeester leveren. een dolgelukkige en tevens ook een ontroerende Mario Borremans werd op het podium opgewacht door zijn aanhang .Nu kunnen de onderandelingen starten voor een coalietie. Welke partij met de partij goedin zee gaat is afwachten.

 

1
30-11--0001
Voorkeurstemmen

Resultaten 2018   Nr. Lijst Stemmen % Zetels     7

G|O|E|D

7.221 32,8% 11     1

sp.a

4.551 20,7% 7     3

CD&V-GROEN

4.160 18,9% 6     2

N-VA

2.961 13,4% 4     5

VLAAMS BELANG

2.317 10,5% 3     8

VOLUIT HZ

809 3,7% 0         22.019 100% 31  
1
30-11--0001
Heusden-Zolder volledig geteld

De uitslag van Heusden-Zolder is gekend evenals de zetelverdeling.

g|o|e|d 32% van de stemmen

SPa 20.7 %

CDnV + Groen 18.9 %

NVa 13.4 %

Vlaams Belang 10.5 %

De zetelverdeling  :

G|O|E|D  11<> zetels

SPa  7 <>zetels

CDnV + groen<>  6 zetels

NVa  4<> zetels

Vlaams Belang <> 3 zetels

1
30-11--0001
Verkiezings-café zit al goed vol

Vanaf 17 uur kan je terecht in het de luchtfabriek van Zolder voor de verkiezingsshow.

1
30-11--0001
Mario Borremans blijft burgermeester

Mario Borremans blijft burgemeester op dit momenten GOED blijft de grootste partij. Voor Cdnv-Groen en sp.A BLIJFT HET HAASJE OVER SPELEN.Maar nu hebben beide 6 zetels. En er worden 2 stembureaus momenteel handmatig herteld

1
30-11--0001
Tussenstand Heusden Zolder

GOED = 34%

Sp a = 19.2%

CDv Groen = 18.4%

NVA = 13.7

Vlaams Belang = 10.9%

Voluit HZ = 3.8%

1
30-11--0001
Stembureau aan de sporthal in Heusden-centrum

Aan de sporthal in Heusden - centrum was het deze morgen al goed druk. De verschillende partijen waren aanwezig om de laatste kans te grijpen de kiezer te overtuigen.

1
30-11--0001
De aller eersten in Heusden

.

1
30-11--0001
Gedicht CD&v-Groen door Edith Oeyen en Lambert Reynders

Om te beginnnen zal elke partij vandaag zo'n gedicht kunnen terug vinden via verkiezingen2018.nieuwsheusdenzolder.

Klik op de foto om dit in een groter formaat te kunnen lezen

1
30-11--0001
""JE STEM"" door Maarten B.

Gedicht gemaakt door Maarten Beylemans
dit voor kiesdag 14 oktober
in Heusden-Zolder
Klik op de foto om een groter formaat te lezen

1
30-11--0001
""Verkiezingen"" gedicht van Guido Aerts

Klik op de foto voor een groter formaat te lezen.

1
30-11--0001
Wie pakt straks de sjerp?

Stilaan krijgen we een beeld op deze gemeenteraadsverkiezingen.
Alleen stelt cartoonist RICHIE zich de vraag
"" Wie pakt straks de sjerp?  ""

1
30-11--0001
Gedicht GOED - door Edith en Lambert

Edith Oeyen  schreef volgende gedicht voor G|o|e|d 
Foto aangeleverd door Lambert Reynders
KLIK op de foto voor een groot formaat te lezen

1
30-11--0001
Gedicht NV-A door Edith en Lambert

Edith Oeyen  maakte dit gedicht
Lambert Reynders bezorgde de foto
Verkiezingen 2018
KLIK op de foto om een groter formaat te lezen.

1
30-11--0001
GEDICHT sp.a DOOR EDITH EN LAMBERT

Edith Oeyen schreef het gedicht
Lambert Reynders zorgde voor de foto omlijsting
verkiezingen 2018
KLIK op de foto voor een groter formaat te lezen

1
30-11--0001
GEDICHT Voluit DOOR EDITH EN LAMBERT

Gedicht geschreven door Edith Oeyen
Lamber Reynders zorgde voor de foto omlijsting
voor verkiezingen 2018
KLIK op de foto voor een groter formaat te lezen

1
30-11--0001
Bedankt kiezers!!!

.

1
30-11--0001
Sporthal van Zolder deze morgen

Ook op de parking van de sporthal in Zolder was het druk. Ook hier waren de partijen aanwezig om de kiezers voor zich te winnen.

1
30-11--0001
De taart van goed kwam toe

Feestje is gestart momenteel in het lokaal GOED. De taart werd geleverd en nu zijn ze aan het smullen.

1
30-11--0001
Sp.a promobus rijd door H.Z

De spa promobus rijd door Heusden Zolder

1
30-11--0001
Hoe kan je stemmen!!!

Op de bijgevoegde link word je volledig uitgelegdt hoe je best kan stemmen op de verkiezingsdag 14 oktober aanstaaande .
KLIK HIER op de link naar het filmke toe.
Veel succes allemaal

1
30-11--0001
Stemmen met een volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete u krijgt als u wordt vervolgd. lees hier alles na 

1
30-11--0001
Volmachtsformulier

Met deze volmacht wijst u een andere kiezer aan om in uw plaats te stemmen.  Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven.  Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De persoon die in uw plaats stemt, moet volgende documenten meebrengen naar het stembureau: 
      dit formulier 

  • zijn identiteitskaart 
  • zijn oproepingsbrief 
  • uw oproepingsbrief 
  • het attest dat bewijst dat u zelf niet kunt stemmen . 

De persoon die in uw plaats stemt, geeft dit formulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar u moet stemmen.   KLIK HIER voor te DOWNLOADEN

1
30-11--0001
Eetdag bij KH Eigen Volk in Viversel

.

1
30-11--0001
Sporthal van Zolder staat klaar

Ook de stemhokjes in de sporthal van Zolder staan klaar voor zondag al de mensen op te vangen en te laten kiezen. De computers zijn geinstalleerd en staan klaar .
Buiten zijn al de nadar hekken geplaatst en misschien dat je best met de fiets komt zodanig dat je het gemakkelijst uw fiets op de bewaakte stalling kan achterlaten

1
30-11--0001
Dag van de onthaalmoeder

Op de dag van de onthaalmoeder zetten we An Gijbels, zelfstandig onthaalmoeder in de kijker. CD&V-GROEN trakteerde de kindjes met cake met ‘nummer 12’ op.

 

 
1
30-11--0001
GEDICHT Vlaams Belang DOOR EDITH EN LAMBERT

gedicht  geschreven door Edith Oeyen
Lambert Reynders zorgde voor de foto omlijstig
voor de verkiezingen 2018
KLIK op de foto om een groter formaat te lezen

1
30-11--0001
""Soep op de Stoep""

Het Anker en Sint Vincentius verkochten lekkere soep op de markt in Heusden. CD&V-GROEN kandidaten steunden met plezier deze twee verenigingen die belangrijk zijn voor de mensen in onze gemeente die het financieel moeilijk hebben

1
30-11--0001
Sporthal klaar voor de verkiezingen van zondag

Deze week werd er hard gewerkt om de sporthal Olympia klaar te krijgen voor zondag. Vandaag even ter plekke gaan kijken waar ze nog een laatste hand aan leggen waren om al de computers aan te sluiten.

1
30-11--0001
Eetdag bij KH Eigen Volk in Viversel

.

1
30-11--0001
Funda Oru gaat ook provinciaal

Ook Funda Oru sp.a Heusden-Zolder gaat provinciaal
Plaats 4 in onze Gemeente Heusden-Zolder
Plaats 9 voor de Provincie

 

1
30-11--0001
Stop islamiserings verkiezingsfolder

 

reactie van de voorzitter Vlaams Belang Vlaams Belang: Stop islamisering

Als reactie op onze folder ‘Stop islamisering’ willen wij het volgende zeggen:
Het Vlaams Belang is voor vrije meningsuiting en voor godsdienstvrijheid. 

Wat wij echter willen is dat er paal en perk wordt gesteld aan het oprichten van koranscholen (zoals vorige maand in Berkenbos), dat men stopt met het bouwen en subsidiëren van (mega)moskeeën (Hasselt, en enkele jaren geleden in het Weyerkesbos in Berkenbos), LEES MEER als je op deze link klikt.

1
30-11--0001
An Gijbels CD&V-GROEN voor gemeente en provinciaal

An Gijbels staat voor CD&V op de provinciale lijst.
Provincie: plaats 12
Gemeente: plaats 12

1
30-11--0001
CD&V-Groen kandidaten met Turks foldertje

Er zijn meerdere kandidaten voor de verkiezingen die een folder in de Turkse taal brengen. Ook de kandidaten van CD&V-Groen  brachten de voorbije dagen zulk blaadje/foldertje naar de Turkse bevolking toe.  Met dit foldertje geven ze te kennen  wat hun programma is en waarvoor ze staan op de lijst van CD&v-Groen.

Klik opde foto voor groter formaat

1
30-11--0001
Reactie op de folder van Vlaams Belang

De inwoners van Heusden-Zolder kregen gisteren een folder van Vlaams Belang in de bus
Als inwoners van HZ zijn wij geschokt door de foto op de voorpagina. 
Dit bericht werd ons toegezonden door Erkan Konak voorzitter van Diyanet Heusden-Zolder Selimiye moskee vzw  Turks Belgisch Cultuurcentrum vzw
Hier kan je alles nalezen, klik op de link.

1
30-11--0001
Enquete van ""Meer Heusden-Zolder"" kan je hier nalezen

Na 1 week hebben we de enquête afgesloten en kunnen we volgende conclusies trekken. Wij mochten 340 reacties, ruim 1% van de bevolking ontvangen op onze enquête. Zeker niet slecht voor een eerste enquête.

1
30-11--0001
CD&V-GROEN plant bloemetjes

Afgelopen weeken hebben ze bij CD&V-GROEN bloemetjes geplant om aandacht te vragen voor enkele belangrijke thema's in ons verkiezingsprogramma. 
Zo willen we
1. meer en betere voetpaden/oversteekplaatsen in de buurt van scholen en rusthuizen.
2. meer leefbare en gezelliger dorpskernen, waar het leuk is en goed om te wonen.
3. participatie op maat van elke inwoner.
4. kleine overlast beter en sneller aanpakken met GAS-boeten.
Heb jij onze bloemetjes al gespot.... 

1
30-11--0001
Krijgt duurzame ontwikkeling een plaats na de verkiezingen?

De Gros - Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking HZ - stuurde dit bericht naar alle gemeenteraadsleden en schepenen en partijvoorzitters om de aandacht te vestigen op de Noord-Zuid thematiek, duurzame ontwikkeling of internationale solidariteit / ontwikkelingssamenwerking. Naar aanvoelen van de GROS een vergeten thema. 
Hieronder kan je dus heel de brief nalezen.

1
30-11--0001
Eetdag met KH Eigen Volk in Viversel

Test

1
30-11--0001
Hondenliefhebbers

Bij CD&V-GROEN zijn ze diervriendelijk en daar zeggen ze wie niet van dieren houd, houd dus ook niet van mensen. Ook afgelopen weekend trokken de CD&V-GROEN people naar Domein Bovy om iets te drinken ""JA"" dat ook natuurlijk maar op Bovy genoten de CD&V-GROEN kandidaten, samen met hun gezin, van het mooie weer. 
‘Onze viervoeters genoten mee van het schapen drijven’
CD&V-GROEN kan je hier op de website volgen.

1
30-11--0001
N-VA wil vervolgingen een halt toe roepen

De audit over de onrechtmatige vergoedingen aan sommige topambtenaren kwam aan bod op het debat op 2 oktober. Het klopt ook dat uit het antwoord van CD&V lijsttrekker Isabelle Thielemans bleek dat ze kennis heeft van de inhoud van het rapport. Maar N-VA voorzitter Herwig Hermans trekt wel een andere conclusie: “ De CD&V raadsleden moeten helemaal niet vervolgd worden. Zij doen hun job, net zoals de onze. Wel moet de vervolging van raadslid Bruno Buyse ingetrokken worden, zodat er niet met twee maten en gewichten vervolgd wordt.”
N-VA vroeg de laatste gemeenteraad dat er een rapportversie zou beschikbaar gesteld worden zonder namen en functies, zodat er binnen partijen over kan gediscussieerd worden zonder de geheimhouding te schenden. Nu zitten zowel de lijsttrekker van CD&V alsook onze lijsttrekker Hans Zegers in een onmogelijke positie. Lijsttrekker Hans Zegers: “Wij moeten als lijsttrekker een standpunt innemen en verdedigen over dit belangrijk principieel dossier maar mogen er niets over lezen. Dat is niet te doen en dus wordt op die manier in feite een doofpot gecreëerd. Onze raadsleden mochten het punt nog niet eens op de publieke raad brengen van de meerderheid. Dat is niet correct.“

De N-VA zal vandaag op het schepencollege de stopzetting van alle vervolgingen bepleiten en opnieuw vragen voor een versie van het rapport zonder namen. En wij blijven erbij dat de extra vergoeding aan de allerhoogste ambtenaren, die beter hadden moeten weten, teruggevorderd moeten worden.

Herwig Hermans  Voorzitter N-VA Heusden-Zolder 
Hans Zegers Lijsttrekker N-VA Heusden-Zolder

1
30-11--0001
NVA last een rust pauze in

Gans het weekend op de been voor de N-VA people uit Heusden-Zolder.De laatste affiche plakken en van brievenbus naar brievenbus doorheen Heusden-Zolder trekken  maar de innerlijke mens moet ook iets versterken naar aanloop van de laatste verkiezingsweek !
Veni Vidi Vici ! een TOP-TEAM

1
30-11--0001
Flyers gemeenteraadsverkiezingen SPA

Best Lijsttrekkers, Mijnheer de voorzitter van de Sp.a,  
Ik ben misnoegd!!!  
Uiteraard dienen jullie de inwoners van jullie gemeente te informeren wie er op jullie lijst staat. Uiteraard doen jullie dit via allerlei media: flyers, facebook, deur aan deur,...
Geen probleem mee.
Maar moet dat dan ook in een andere taal dan één van onze 3 landstalen?  
Afgelopen vrijdag mochten we namelijk een flyer MET envelop volledig in het Turks ontvangen. Alvorens conclusies te trekken heb ik navraag gedaan bij onze aanpalende buren, zij hebben deze flyer niet ontvangen. Vermoedelijk zal dit wel om een 'materiële vergissing' gaan en zullen we (zal ik) wel ergens op een 'verkeerde' lijst of database staan. Ik dacht dat de verkiezingen van volgend weekend in België zouden plaatsvinden en het gaat toch om Vlaamse gemeenteraadsverkiezingen in België, niet? Is het verkeerd van mij om dit een raar te vinden om niet de woorden: 'ongepast te vinden' te gebruiken?  Enige uitleg en/of reactie zou fijn zijn, maar zoals zoveel andere mails zal deze mail ook in jullie prullenbak verdwijnen OF sterker nog, dit zal waarschijnlijk eindigen met een klacht wegens racisme tegen mij.
Ine Sevens

KLIK HIER om alles na te lezen.

1
30-11--0001
CD&V campagne van de afgelopen dagen

CD&V-GROEN plant een bloemetje om aandacht te vragen voor overlast.
Zij stellen voor om overtreders te straffen met alternatieve straffen.
Bv sluikstorter straffen met dag mee gaan met vuilniswagen
Een goed idee voor Heusden-Zolder
Hier op de bijgevoegde link CD&V-GROEN kan je alles  terug vinden van de partij en groep 

 

1
30-11--0001
Vlaams Belang

Promospot van het Vlaams Belang
Al de verkiezingsinfo betreffende het Vlaams Belang vind je HIER TERUG
De echte stem van het volk!
Meer dan 11000 mensen hebben reeds hun voorkeur duidelijk gemaakt!
(in tegenstelling tot de polls van de mainstream mediakanalen die slechts naar een klein selectief publiek worden gestuurd)

1
30-11--0001
"" Voluit "" gans weekend onder de burgers

Sinds gisterenavond zijn onze kandidaten VOLUIT bezig met het bussen van ons partijprogramma en onze kandidatenlijst. Ga snel naar je brievenbus voor alle info omtrent VOLUIT.
Hier lees je  het partijprogramma 
Of je kan via deze link  de kandidatenlijst bewonderen 
Blijf ons volgen 
Al het politieke nieuws komt hier tot zijn recht

1
30-11--0001
sp.a verdeeld info brochure

Sinds gisteren namiddag zijn de mensen van sp.a Heusden-Zolder overal in elk gehucht zeer actief met het verspreiden van hun info brochure naar de verkiezingen toe.

1
30-11--0001
Het Debat georganiseerd door Het belang van Limburg.

Op dinsdag 02 oktober 2018 organiseerde het Belang van Limburg een DEBAT in de gemeenteraadszaal van Heusden-Zolder. Je kan alles nalezen via deze  bijgevoegde link

1
30-11--0001
JONGEREN DEBATTLE MET DE POLITICI

Op zaterdagavond 29 september organiseerde de jeugdraad van Heusden-Zolder een DEBATTLE avond onder de politiekers. Succesvol was de avond met pittige vragen aan de onwenninge speakers per partij. Lees hier alles na 

1
30-11--0001
Meer Heusden-Zolder doet een enquête

op 28 september liet Meer Heusden-Zolder een  enquête  itschrijven naar de pers.
Deze  enquête  is voor iedereen te laten invullen om nadien aan de burgers voor te leggen.
Klik hier voor dit artikel na te lezen.

1
30-11--0001
Het grote BRADERIE-DEBAT

op woensdagavond zakte al de politiekers af naar de feesttent op de braderie omdat er een groot DEBAT stond te wachten. Al de lijsttrekkers kwamen aan bod met het meest recentste nieuws. Via deze link kan je alles nogeens  nalezen. 

1
30-11--0001
Vlaams Belang stelt aan je voor

Op 25 september mocht het VLAAMS Belang zijn lijst voorstellen
Vlaams Belang verzamelde gisteren met hun kandidaten om het verkiezingsprogramma te bespreken en de laatste richtlijnen te bekijken naar de campagne toe. Zij maakten dan ook hun groepsfoto die je hierboven kan zien.
Ook kan je HIER het volledige verkiezingsprogramma lezen die het Vlaams Belang bekend maakte. 
De lijst word getrokken door Jan Jans afkomstig uit De Voort Zolder, en Cools Lode uit Boekt duwt de lijst. De slogan die Vlaams belang hanteert is ""Eerst onze mensen""

1
30-11--0001
G|O|E|D houdt persconferentie.

Partij  G|O|E|D  hield dan ook een persconferentie op zondag 23 september in zaal La Baracca op de Lindeman. Hier kwam dan ook de volledig lijst te zien en Mario Borremans deed het volledige programma uit de doeken DAT JE HIER KAN NALEZEN

1
30-11--0001
Debat Zolder-centrum ""CENTRUM"" in Heusden-Zolder

op woensdagavond 19 september mocht het eerste debat in cc Muze plaats vinden.
De lijsttrekkers op de podia zij aan zij en deze werden aan de tand gevoled door de Dorpsraad van Zolder.
Via deze link kan je alles nalezen. 

1
06-10-2018
1
30-11--0001
N-VA presenteert ambitieus programma

Op dinsdag 18 september stelde N-VA Heusden-Zolder hn lijst en ambitieus programma voor aan de pers. Zij hebben avond lang samen gezeten en gebrainstormd over alle facetten van het gemeentelijk beleid. Het volledige programma kan je volledig nalezen. KLIK OP DE LINK 

1
30-11--0001
sp.a wil de druk op everzwijnenplaag verhogen

sp.a Heusden-Zolder wil druk leggen naar Agentschap Natuur & Bos in verband met de everzwijnen. Zo kan het niet verder onze burgers hebben schrik gekregen van deze dieren die geen schrik meer hebben van de mensen. DOWNLOAD de modelbrief en vul hem in en breng hem bij sp.a binnen.  Zie de link wil je alles even nalezen

1
30-11--0001
""Voluit H/Z"" gaf een persconferentie vandaag

op 14 september was er de persconferentie van ""VOLUIT"" die hun lijst en programma voorstelde aan de pers. Voluit is al maanden in gesprek met de Open Heusden-Zolder en nuis de kogel door de kerk. Voluit word getrokken door Elke Gijbels en geuwg door Marc Swevers. Wil je heel het artikel nalezen  KLIK DAN OP DE LINK

1
30-11--0001
CD&v-Groen ""De weg vooruit""

Op zaterdag 08 september werd er en speciale avond ingericht in ""ONS HUIS"" te Berkenbos om de voorstelling te doen van de groep CD&v-Groen met al z'n leden. Ook hier wer dan het volledige programma uit de doeken gedaan.
Lees alles na via deze link

1
30-11--0001
sp.a stelde lijst & programma voor

Vrijdag 31 augustus kwam de pers samen in het sp.a lokaal boven de VOORZORG in Heusden-Zolder om de lijst voor te stellen net als een uitleg te geven over heel hun programma voor de volgende 6 jaar. Alles hierover kan je hier nalezen.

1
01-01-1970
Meerjarenplan Heusden-Zolder 2020-2025 => onze Politiezone

Onze politiezone blijft apart en zal niet fusioneren met een omliggende zone.
Dit werd ook bekend geraakt op het schepencollege deze avond. Zo moest Heusden-Zolder een financiële bijdrage leveren aan een politiezone om in te stappen die veel te hoog lag.
Nu blijven we dus een aparte zone en er zal geïnvesteerd worden in 7 extra personeelsleden, dit in functie van hoofdinspecteurs of inspecteurs en zowel voor de recherche als het verkeer
Dit punt zal zeker nog moeten voorgelegd worden op de gemeenteraad eerstkomende aan de leden.